Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik met uw persoonsgegevens om ga en hoe u uw rechten daarover kunt uitoefenen.

Met ‘ik’ wordt bedoeld:

Mirthe Nieuwstraten h.o.d.n. Nieuwstraten Legal & Sports Support t.h.o.d.n. Nieuwstraten Legal, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 77811070 en gevestigd te (5482 DH) Schijndel aan het Hardveld 93.

Ik ben verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregelgeving als het gaat om uw persoonsgegevens. Ik ben een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onder persoonsgegevens wordt verstaan de informatie die direct of indirect over een bepaalde persoon gaat. Voorbeelden daarvan zijn aan uw NAW-gegevens of bijvoorbeeld uw e-mailadres of telefoonnummer. Ik verwerk deze persoonsgegevens wanneer ik opdrachten voor u uitvoer of wanneer u een leverancier van mij bent. Daarnaast verwerk ik eventuele andere persoonlijke gegevens die u als bezoeker verstrekt via mijn website www.nieuwstratenlegal.nl.

Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens, zoals persoonsgegevens met betrekking tot religie en etniciteit.

Waarvoor en op basis waarvan ik persoonsgegevens verwerk

Ik vraag bepaalde persoonsgegevens op en verwerk deze primair om aan u een door u gevraagde dienst te kunnen leveren

De wettelijke grondslag daarvoor is dat deze verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om mijn verplichtingen op basis van de tussen u (c.q. uw organisatie) en mij gesloten overeenkomst goed te kunnen uitvoeren.

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op de website of via Whatsapp, gebruik ik uw persoonsgegevens enkel om contact met u op te nemen c.q. te reageren op uw vragen.

Tot slot is het mogelijk dat ik uw persoonsgegevens verwerk omdat ik hiertoe wettelijk verplicht ben op grond van fiscale wetgeving.

Indien nodig vraag ik voor bepaalde verwerkingen uw voorafgaande toestemming.

Hoe en waar ik uw persoonsgegevens bewaar

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur zo lang dit nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren of zo lang als wettelijk verplicht is. Vanzelfsprekend bewaar ik uw persoonsgegevens niet langer wanneer u uw gegeven toestemming hiervoor intrekt.

Ik ga zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en heb waarborgen getroffen zodat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor derden.

De data, waaronder persoonsgegevens, waarover wij beschikken wordt lokaal opgeslagen binnen de Europese Unie.

Aan wie verstrek ik persoonsgegevens

De behandeling van uw persoonsgegevens is vertrouwelijk en deze gegevens worden in principe niet gedeeld met derden, tenzij dit nodig is om de met u gesloten overeenkomst na te komen. Denk hierbij aan een door mij ingeschakelde boekhouder of IT-leverancier. Met deze derden maak ik afspraken over onder meer geheimhouding, beveiliging en dat zij de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Wanneer ik hiertoe wettelijk verplicht ben of om te voldoen aan een bevel van een bevoegde autoriteit is het eveneens mogelijk dat ik genoodzaakt ben om uw persoonsgegevens te delen.

Verdere informatie en uw rechten

Als u verder nog vragen heeft over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens of wilt u inzage in uw persoonsgegevens, verbetering of verwijdering daarvan willen verzoeken of een verzoek tot beperking van verwerking of overdracht van uw persoonsgegevens willen vragen, neem dan contact met mij op via het e-mailadres m.nieuwstraten@nieuwstratenlegal.nl

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Ook hiervoor kunt u contact met mij opnemen via het e-mailadres m.nieuwstraten@nieuwstratenlegal.nl.

Ik zal uw vraag of verzoek in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk bij u hierop terugkomen.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Laatste versie 30-04-2020

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld.


© 2022 Nieuwstraten Legal     |     Privacyverklaring